Regulamin

Korzystanie z zasobów witryny internetowej www.swietochlowice.geoportal2.pl oznacza akceptację bez ograniczeń i zastrzeżeń niniejszego Regulaminu.

Definicje
Na potrzeby niniejszego Regulaminu wskazane poniżej pojęcia będą miały następujące znaczenie:

 1. Regulamin – niniejsze zasady, zakres i warunki korzystania z zasobów witryny internetowej www.swietochlowice.geoportal2.pl;  
 2. Geoportal Infrastruktury Informacji Przestrzennej zwany dalej „Geoportalem”– utworzony i utrzymywany przez Prezydenta Miasta Świętochłowice, wykonującego zadania z zakresu administracji rządowej, jako powiatowy punkt dostępu do usług, o których mowa w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze  informacji przestrzennej, dostępny pod adresem internetowym www.swietochlowice.geoportal2.pl;
 3. Infrastruktura informacji przestrzennej – opisane metadanymi zbiory danych przestrzennych oraz dotyczące ich usługi, środki techniczne, procesy i procedury. Obejmuje występujące w postaci elektronicznej zbiory danych przestrzennych.
 4. Dane przestrzenne – dane odnoszące się bezpośrednio lub pośrednio do określonego położenia lub obszaru geograficznego;
 5. Usługi danych przestrzennych – usługi będące operacjami, które mogą być wykonywane przy użyciu oprogramowania  komputerowego na danych zwartych w zbiorach danych przestrzennych lub na powiązanych z nimi metadanych;
 6. Zbiór danych przestrzennych – rozpoznawalny ze względu na wspólne cechy zestaw danych przestrzennych;
 7. Metadane infrastruktury informacji przestrzennej – informacje, które opisują zbiory danych przestrzennych oraz usługi danych przestrzennych i umożliwiające odnalezienie, inwentaryzację i używanie tych danych i usług;
 8. Organ administracji – organ administracji rządowej lub organ jednostki samorządu terytorialnego albo inny podmiot, gdy jest powołany na mocy prawa lub upoważniony na podstawie porozumień do wykonywania zadań publicznych dotyczących środowiska;
 9. Usługodawca – Prezydent Miasta Świętochłowice, wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej, który tworzy i utrzymuje Geoportal infrastruktury informacji przestrzennej dotyczący miasta Świętochłowice;
 10. Usługobiorca – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadajaca osobowości prawnej, która korzysta z zasobów Geoportalu;

 

I.    Informacje ogólne

 1. Dostęp do zbioru i usług danych przestrzennych określają przepisy:
  1. ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne - art.40 ust. 3c ;
  2. ustawy z dnia 4 marca 2010r. o infrastrukturze informacji przestrzennej;
  3. ustawy z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne – art. 15.
 2. Niniejszy Regulamin określa zasady, zakres i warunki korzystania z zasobów witryny internetowej www.swietochlowice.geoportal2.pl:
  1. przez Usługobiorców;
  2. przez inne Organy administracji.
 3. Usługobiorca jest zobowiązany do zapoznania się z treścią Regulaminu przed rozpoczęciem korzystania z Geoportalu. Potwierdzenie zapoznania się z treścią Regulaminu jest równoznaczne z oświadczeniem Usługobiorcy, że go rozumie i akceptuje.
 4. Usługobiorca oraz inne Organy administracji zobowiązane są do korzystania z Geoportalu w sposób zgodny z obowiązującym prawem, normami społecznymi i obyczajowymi oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu.

II.    Rodzaje i zakres świadczonych usług

 1. Usługi danych przestrzennych udostępnione w Geoportalu polegają na:
  1. usłudze wyszukiwania - tj. wyszukiwania zbiorów oraz usług danych przestrzennych na podstawie zawartości odpowiadających im metadanych oraz umożliwiające wyświetlanie zawartości metadanych;
  2. usłudze przeglądania - tj. wyświetlania, nawigowania, powiększania i pomniejszania, przesuwania lub nakładania na siebie zobrazowanych zbiorów oraz wyświetlania objaśnień symboli kartograficznych i zawartości metadanych.


III.  Warunki/zasady korzystania z danych i usług przez Usługobiorców

 1. Dostęp do usług o których mowa w rozdziale II jest powszechny i nieodpłatny.
 2. Dostęp do zbiorów danych przestrzennych prezentowanych w Geoportalu zgodnie z art. 40 ust.3c ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2005 r. Nr 240, poz. 2027 z późn. zm.)  jest odpłatny z zastrzeżeniem art.12 ust. 1 i 2, art.14 ust.1, art.15 ust.2 i 3 ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz. U. Nr 76, poz. 489) .
 3. Usługobiorca ma prawo korzystać z zasobów Geoportalu tylko do celów niezarobkowych i niekomercyjnych, wyłącznie w zakresie własnego użytku osobistego określonego przepisami ustawy o prawie autorskim.
 4. Usługobiorca nie ma prawa zwielokrotniać, sprzedawać, udostępniać lub w inny sposób wprowadzać do obrotu lub rozpowszechniać treści Geoportalu, w całości bądź we fragmentach, w szczególności przesyłać lub udostępniać go w systemach i sieciach komputerowych lub jakichkolwiek innych systemach teleinformatycznych.

IV.   Warunki/zasady korzystania z danych i usług przez Organy administracji publicznej

 1. Dostęp do usług,  o których mowa w rozdziale II jest powszechny i nieodpłatny.
 2. Dostęp do zbiorów danych przestrzennych jest nieodpłatny dla innych organów administracji w zakresie niezbędnym do realizacji przez nie zadań publicznych.
 3. Dane mogą być wykorzystane wyłącznie przez Organ administracji, któremu udostępniono dane.
 4. Sposób, zakres i tryb udostępniania danych zgromadzonych w rejestrze publicznym określa Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 września 2005 r. w sprawie sposobu, zakresu i trybu udostępniania danych zgromadzonych w rejestrze publicznym (Dz.U. Nr 205, poz. 1692).
 5. Dane zgromadzone w Geoportalu udostępnia się organom administracji publicznej na wniosek, którego wzór jest załącznikiem do w/w Rozporządzenia. Wersja elektroniczna wzoru wniosku o udostępnienie  danych z rejestru publicznego jest udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej ministra właściwego do spraw informatyzacji.
 6. Podmiot, któremu udostępniono dane, jest zobowiązany do ich zabezpieczenia przed dostępem osób nieupoważnionych lub nieuprawnioną zmianą ich zawartości oraz przed ich wykorzystaniem niezgodnym z celem, dla którego zostały uzyskane, odpowiada za bezpieczeństwo i integralność uzyskanych danych. W związku z tym podmiot ten jest zobowiązany posiadać zabezpieczenia techniczne i organizacyjne gwarantujące ochronę udostępnionych danych w ww. aspektach.

V.    Warunki techniczne korzystania z danych i usług

 1. W celu prawidłowego korzystania z zasobów Geoportalu wymagane jest:
  1. połączenie z siecią Internet;
  2. urządzenie pozwalające na dostęp do sieci Internet, włącznie z programem służącym do przeglądania jej zasobów  (przeglądarka internetowa), akceptującym pliki typu cookies oraz Java Script;
 2. Przy korzystaniu z zasobów Geoportalu zabronione jest:
  1. wykorzystywanie wirusów, botów, robaków bądź innych kodów komputerowych, skryptów lub programów, które  przerywają, niszczą lub ograniczają działanie Geoportalu lub infrastruktury technicznej albo w inny sposób umożliwiają nieuprawnione korzystanie lub dostęp do infrastruktury technicznej systemu,
  2. wykorzystywanie kodów komputerowych, skryptów lub programów automatyzujących korzystanie z usług udostępnionych przez Geoportal.


VI.   Prawa autorskie

Zawartość niniejszej witryny jest chroniona prawem autorskim z uwzględnieniem treści art. 4 ustawy o prawie autorskim, zgodnie, z którym: „Nie stanowią przedmiotu prawa autorskiego: akty normatywne lub ich urzędowe projekty; urzędowe dokumenty, materiały, znaki i symbole; opublikowane opisy patentowe lub ochronne; proste informacje prasowe.”

 

VII.  Informacja dodatkowa

 

W celu uzyskania dodatkowych wyjaśnień lub informacji związanych z treścią Regulaminu należy skontaktować się drogą elektroniczną na adres email: gk@swietochlowice.pl lub bezpośrednio z Wydziałem Geodezji i Kartografii Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach

 

VIII. Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia opublikowania tj. od  30.07.2010.
 2. Niniejszy Regulamin jest udostępniony nieodpłatnie w formie umożliwiającej jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy obowiązującego prawa, w tym w szczególności ustawy z dnia 17 maja 1989 r. -  Prawo geodezyjne i kartograficzne, ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej, ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm) oraz Kodeksu cywilnego.
 4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępu do Geoportalu z przyczyn niezależnych od Usługodawcy.
 5. Usługodawca ze względów bezpieczeństwa oraz z powodu jakichkolwiek innych przyczyn niezależnych od Usługodawcy ma prawo czasowo zawiesić dostęp do Geoportalu na okres niezbędny do usunięcia zaistniałych okoliczności.
 6. Z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, Usługodawca nie odpowiada za szkody powstałe w związku z Geoportalem, jego użytkowaniem bądź w związku z niewłaściwym działaniem, błędami, brakami, zakłóceniami, defektami, opóźnieniami w transmisji danych, wirusami komputerowymi, awarią linii lub systemu informatycznego czy też nie przestrzeganiem Regulaminu przez Usługobiorców.
 7. Niniejszy Regulamin może być w każdym czasie i w dowolnym zakresie zmieniany. Zmiany obowiązują od momentu opublikowania ich na stronie internetowej Geoportalu.
 8. Geoportal, jako witryna internetowa może zawierać odnośniki do witryn zarządzanych przez strony trzecie.
 9. Z odnośników do innych zasobów internetowych Usługobiorca korzysta na własne ryzyko. Usługodawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za rzetelność, aktualność oraz kompletność danych zawartych na stronach, do których można uzyskać dostęp poprzez niniejszy Geoportal.